Kamenná predajňa

Tovar máme skladom

Výmena tovaru

do 14 dní

Osobný odber

na výdajnom mieste

Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru

 1. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Ak sa tovary dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci (spotrebiteľ), alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení od kúpnej zmluvy informovať na e-mailovú adresu obchod@tog.sk alebo korešpondenčne na adresu TABAT spol. s.r.o., spolu s vráteným tovarom formou jednostranného právneho úkonu. Kupujúci môže použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (stiahnut vo formátu docxstiahnut vo formátu pdf). Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy, stačí odoslať odstúpenie od kúpnej zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Prílohou odstúpenia musí byť kópia kúpnej zmluvy/potvrdenia objednávky.
 2. Na tento účel môže kupujúci (spotrebiteľ) použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol kupujúcemu zaslaný, alebo ktorý je sprístupnený na webom sídle /nákupnom portáli predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci (spotrebiteľ) zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu (spotrebiteľovi) všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa právnych predpisov.
 3. Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla predávajúceho. Tovar musí byť doručený späť na adresu TABAT spol. s.r.o., Centrum 19/24, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Na vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobní prostriedok, aký použil kupujúci na vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ kupujúci výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade tým nevzniknú ďalšie náklady. Platbu predávajúci vráti až po prijatí vráteného tovaru a po preskúmaní, či kupujúci vrátil tovar nepoužitý a nepoškodený.
 4. Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal kupujúci s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou, napríklad zakúpené oblečenie by mal kupujúci len vyskúšať a v prípade, že kupujúci chce zakúpený tovar vrátiť je vylúčené, aby bol tento nosený. V takom prípade kupujúci nie je oprávnený tovar vrátiť. Kupujúci je teda povinný tovar vrátiť nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia, bez známok nosenia tovaru (to nie je napr. v prípade, ak je tovar zašpinený od make-up, dezodorantu a pod.), tovar sa má vrátiť s pôvodnými visačkami, či inými ochrannými, alebo identifikačnými prostriedkami. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. V prípade, ak na tovare budú známky nosenia, a teda ak budú na tovare škvrny od make up, dezodorantu alebo iné, považuje sa tento za poškodený a kupujúci nie ej oprávnený odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi SR v lehote 14 dní odo dňa doručenia vrátenia tovaru. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho, ak sa strany nedohodnú inak.
 5. V prípade vrátenia poškodeného tovaru používaného nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky. Tieto nároky je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád). Predávajúci si bezodkladne po zistení poškodenia a znehodnotenia tovaru vyhotoví fotografický záznam, ktorý zašle na e-mailovú adresu kupujúceho, pričom tieto fotografie sa považujú za preukázanie poškodenia tovaru.
 6. Na základe dohody predávajúceho a kupujúceho a v súlade s týmito VOP nie je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov:
  1. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  2. predaj tovaru, ktorý bol upravený podľa požiadavky kupujúceho alebo pre jeho osobu, a teda predaj tovaru podľa rozmerov zadaných kupujúcim, ktorý by sa takouto úpravou stal následne pre predávajúceho nepredajný,
  3. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov SR.